תנאי שימוש – לקבוצות וואטסאפ – תינוק ישראלי

1.       מבוא

1.1    הסכם זה מפרט את תנאי השימוש בקבוצת הוואטסאפ של אתר "תינוק ישראלי" ("הקבוצה") שהינה בבעלות ובניהול אסף מנצור ("תינוק ישראלי").

1.2    הצטרפותך והשתתפותך בקבוצה מעידים על הסכמתך לכל תנאי הסכם השימוש המפורט להלן, שנקשר בינך ("המשתתפת") לבין תינוק ישראלי. במידה ואינך מסכימה עם הוראות הסכם השימוש, חלקן או כולן, את מתבקשת להימנע מהשימוש בקבוצה ולעזוב אותה לאלתר.

1.3    תינוק ישראלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתתפות ממועד פרסום תנאי השימוש בקבוצה. כל שימוש שלך בקבוצה לאחר פרסום תנאי השימוש העדכניים כאמור ייחשב לאישור והסכמה של תנאי השימוש העדכניים.

2.       הצהרות והתחייבויות המשתתפת

2.1    המשתתפת מאשרת כי היא הצטרפה לקבוצה לאחר שבחנה כי הקבוצה מתאימה לצרכיה ומטרותיה. עם זאת יובהר כי תינוק ישראלי תהיה רשאית לשנות את אופן ניהול הקבוצה ואף תהא רשאית בכל עת לסגור את הקבוצה בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, וללא כל הודעה מוקדמת

2.2    המשתתפת מאשרת כי ידוע לה כי תינוק ישראלי אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקבוצה והשימוש בכלים ו/או בידע שיועבר בקבוצה יעמוד בציפיותיה.

2.3    המשתתפת מצהירה ומבינה כי תינוק ישראלי אינה אחראית ליישום הידע והתכנים שיועלו בקבוצה. כמו כן יובהר כי אין לראות במידע המוצג בקבוצה ו/או בהמלצות המופיעות בקבוצה משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית מחייבים, והקבוצה אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או נפשי מכל סוג שהוא ואינה מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או נפשי כאמור, ככל ויהיה צורך. יש להתייעץ עם גורם רפואי ו/או עם פסיכולוג ו/או עם גורם מקצועי אחר המוסמך לכך בכל מקרה של ספק בנוגע ליישום התכנים שמועברים בקבוצה, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה נגד תינוק ישראלי בגין כל נזק שייגרם לה ו/או לכל צד שלישי בגין יישום הידע שקיבלה בקבוצה כאמור.

2.4    יכול שיועלו מעת לעת תכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בקבוצה מטעם עסקים שונים. המשתתפת מבינה ומאשרת כי למעט אם צוין במפורש אחרת, מוצרים ו/או שירותים שיוצעו כאמור אינם מטעם תינוק ישראלי. על כן עסקה שתיעשה על-ידי המשתתפת בעקבות פרסום מוצר ו/או שירות על ידי עסק בקבוצה, תסוכם ישירות בין המשתתפת לאותו עסק, והיא אינה כוללת את תינוק ישראלי או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך תינוק ישראלי ואף אם תינוק ישראלי יקבל תגמול בגין פרסום התכנים ו/או בעקבות השלמת עסקה כאמור.  

3.       תוכן משתתפות

3.1    תינוק ישראלי מאפשרת למשתתפות להעלות לקבוצה תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, תגובות, תמונות, סרטונים ועוד (להלן: "התכנים").

3.2    המשתתפת מתחייבת כלפי תינוק ישראלי כי לא תפרסם בקבוצה ולא תשלח ו/או תעביר בשיחות עם משתתפות אחרות בקבוצה כל תוכן לרבות תכנים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים שנוגדים את הוראות הדין; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים בקבוצות ווטסאפ או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתתפות הקבוצה. חל איסור על המשתתפת להשתמש בפרטי קשר כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את תינוק ישראלי ו/או את המשתתפות בקבוצה בכל דרך אחרת.

3.3    מבלי לגרוע באמור בסעיף 3.2 לעיל, המשתתפת מתחייבת כלפי תינוק ישראלי כי לא תפרסם בקבוצה ולא תשלח ו/או תעביר בשיחות עם משתתפות אחרות בקבוצה כל צילום של קטין, אלא אם קיבלה את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס הרלוונטי) לפרסום הצילום.

3.4    המשתתפת מתחייבת כלפי תינוק ישראלי כי תשמור על רמת שיח המכבדת את חברות הקבוצה ואת מי שאינם חברות הקבוצה.

3.5    המשתתפת מתחייבת כלפי תינוק ישראלי כי לא תעשה שימוש במספר טלפון של חברות הקבוצה מחוץ לקבוצה לכל מטרה שהיא, אלא באישור מפורש מחברת הקבוצה.

3.6    תינוק ישראלי רשאית לפעול כנגד משתתפת המפרה אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתה מחברות בקבוצה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתתפת לא יהיו טענות נגד תינוק ישראלי בשל כך.

3.7    תינוק ישראלי ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתתפות (הנחשבות לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם בקבוצה על ידי המשתתפת, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

3.8    תינוק ישראלי אינה שולטת בתכנים המועלים ו/או המפורסמים בקבוצה על ידי משתתפות אחרות, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של התכנים. ויודגש – המלצות שניתנות בקבוצה על ידי משתתפות אחרות אינן ניתנות על ידי תינוק ישראלי ועל כל משתתפת להפעיל שיקול דעת בטרם תחליט לאמץ המלצה כזו או אחרת.

3.9    המשתתפת מבינה בזאת שבמהלך החברות בקבוצה ייתכן והיא תיחשף לתכנים שהם פוגעניים, מגונים, מטעים או מעוררים התנגדות מבחינתה. תינוק ישראלי לא תהא אחראית בשום מקרה לתכנים אלה. ידוע למשתתפת שתינוק ישראלי אינה יכולה לשאת באחריות למידע שמועלה על ידי משתתפות בקבוצה ותינוק ישראלי אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של משתתפות אשר מועלים לקבוצה והיא איננה אחראית לפרסום המידע שמועלה על ידי משתתפות כאמור.

3.10                                            המשתתפת מאשרת כי יש בידי תינוק ישראלי את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת את התכנים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותינוק ישראלי שומרת על זכותה לשנות או למחוק תכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה לתינוק ישראלי הזכות להסיר תכנים המפרים תנאים וסעיפים אלה או המעוררים התנגדות בדרך אחרת ותינוק ישראלי שומרת את זכותה להפסיק את החברות של משתתפת בקבוצה ללא מתן הודעה מראש ככל וזו תפר תנאים וסעיפים אלה ו/או ככל ותפר את זכויותיהם של משתתפות אחרות בקבוצה.

4.       איסור שימוש בתכני הקבוצה לצורך מסחרי; גישה לתכנים בלעדיים; חסימת משתתפת; דיוור ישיר; קניין רוחני

4.1    יובהר כי כל תכני הקבוצה מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של תינוק ישראלי. על כן השימוש בתכני הקבוצה הינו לשימוש אישי בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקבוצה לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או לצורך עסקי כלשהו. ויודגש – תינוק ישראלי מעניקה למשתתפת רישיון שימוש אישי בלבד בתכני הקבוצה ולא את הזכויות בקבוצה ו/או בתכני הקבוצה כפי שהם, והקבוצה תישאר בכל עת בבעלות תינוק ישראלי.

4.2    התכנים בקבוצה הינם תכנים סגורים שבבעלות ובהנהלת תינוק ישראלי אשר הגישה אליהם תהיה אך ורק למשתתפת, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי ללא אישורה של תינוק ישראלי מראש ובכתב. יובהר כי הגישה לתכני הקבוצה וכל השתתפות בקבוצה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, וכי תינוק ישראלי תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה להחליט על סיום גישתה של משתתפת לתכנים מסוימים ו/או לקבוצה.

4.3    תינוק ישראלי תהא רשאית לחסום גישה של משתתפת אשר לדעתה תינוק ישראלי מפרה את ההסכם הזה ו/או את נהלי הקבוצה ו/או פוגעת במשתתפות אחרות באופן שלדעת תינוק ישראלי אינו מאפשרת להמשיך את השתתפותה, זאת מבלי שלמשתתפת יהיו טענות כלשהן במקרה כאמור.

4.4    בהרשמתה לקבוצה המשתתפת מאשרת לתינוק ישראלי לפנות אליה ולשלוח לה דברי פרסומת מטעמה ו/או מטעם עסקים שונים, בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. המשתתפת רשאית בכל עת להודיע לתינוק ישראלי כי היא מסרבת לקבל דברי פרסומת כאמור, ותינוק ישראלי תדאג להפסיק את חברותה של המשתתפת בקבוצה.

4.5    בהשתתפות בקבוצה המשתתפת מסכימה כי ייעשה שימוש בתכנים אותם העלתה בלא שהשימוש יזכה אותה בתגמול (למעט מתן קרדיט), ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של הסכם זה ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. יובהר כי תינוק ישראלי רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה, ומבלי לקבל את רשותה של המשתתפת.

5.       פרטיות

5.1    תינוק ישראלי אוספת על המשתתפת נתונים שנמסרו על ידה ובהם מספרי טלפון ושמות; ובנוסף תינוק ישראלי עשויה לשמור נתונים סטטיסטיים שונים שאינם מזהים את המשתתפת באופן אישי, ועם הצטרפותה לקבוצה המשתתפת מאשרת לתינוק ישראלי את השימוש האמור.

5.2    על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של תינוק ישראלי. משתתפת שעיינה במידע עליה ומצאה שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות לתינוק ישראלי בבקשה לתקן ו/או לעדכן את המידע המוחזק עליה כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות לתינוק ישראלי בדוא"ל שכתובתו היא: info@israelibaby.co.il   .

6.       שונות

6.1    הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד תינוק ישראלי.

6.2    הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

דילוג לתוכן